وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات