دانشگاه علوم پزشکی شیراز

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات