دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات