دانشگاه علوم پزشکی زنجان

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات