دانشگاه علوم پزشکی اهواز

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات