دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات