دانشگاه علوم پزشکی یزد

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات