دانشگاه علوم پزشکی تبریز

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات