دانشگاه علوم پزشکی تهران

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات