دفتر تجاری سازی و انتقال فناوری

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات