سازمان بهداشت جهانی WHO

طراحی و اجرا اداره فناوری اطلاعات